Geluid (g)een hinder bij ruimtelijke ontwikkeling

Studiemiddag: Geluid (g)een hinder bij ruimtelijke ontwikkeling

De wet- en regelgeving inzake geluidhinder is technisch van aard en de normering is voor de verschillende geluidsbronnen verschillend geregeld, terwijl er ook nog eens diverse mogelijkheden zijn om van die normen af te wijken. Het is dan ook niet eenvoudig om goed inzicht te krijgen in deze voor de bouw- en ruimtelijke ordeningspraktijk belangrijke materie.

Tijdens deze bijeenkomst komt de relevante wetgeving met bijbehorende jurisprudentie over geluidhinder ten gevolge van wegen, spoorwegen, bedrijven (al dan niet op industrieterreinen) en vliegvelden aan de orde, inclusief de doorwerking daarvan in bestemmingsplannen (waaronder het geluidverdelingsplan) en omgevingsvergunningen.

Naast de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder komen (onderdelen van) de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer (o.a. het (beoogde) nieuwe hoofdstuk 11), het Activiteitenbesluit en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening aan bod, terwijl ook de afwijkingsmogelijkheden uit de Interimwet stad-en-milieubenadering en de Crisis- en herstelwet niet zullen ontbreken.

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan Swung 1 en 2.

Daarbij wordt vooral ook accent gelegd op een proactieve benadering: van te voren denken over geluid in het kader van planvorming en ontwerp, voorkomt problemen bij besluiten en procedures. Uiteraard maakt ook de vraag welke vormen van rechtsbescherming er mogelijk zijn, onderdeel uit van het programma.

 

Datum: woensdag 20 mei 2015

Inleider(s): mr. D.A. Cleton, directeur / strategisch adviseur Cleton&Com te Rotterdam

Locatie: Jaarbeurs Zalencentrum, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Tijdstip: 13.00 - 17.15 uur

Prijs: € 435,- excl. BTW incl. lunch

Doelgroep:

• Advocatuur

• Academisch geschoolde (bedrijf)juristen

Niveau: Verdieping

Aantal deelnemers: 30

 

Programma:

 

Voorwaarden: Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab activiteiten op de website www.ibr.nl.

NOvA-punten: 4 (PO)