Blijf op de hoogte

Informatie en kennis op een rij

SAVE met Dorine Cleton over Supertool Mediation with VE

SAVE-2019-front-I

SAVE International® is the premier international society dedicated to advancing and promoting the Value Methodology. The Society offers its members education and training, publications, certification, promotional tools, networking and recognition.

Dag van de Projectontwikkeling met Dorine Cleton

DVDP

Op donderdag 16 mei 2019 organiseede de NEPROM, samen met diverse partners, de achtste editie van de Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De DVDP is hét jaarlijkse kennistrefpunt voor vastgoed-professionals die project- en gebiedsontwikkeling tot een duurzaam succes willen maken.​

Dorine Cleton over erfgoed in de leefomgeving

Nederland verandert

Nederland verandert. We staan voor transities als die van energie en het landelijk gebied, en voor opgaven als wateroverlast en droogte, en verandering van de manier van wonen. 

Dorine Cleton: lezing over 'Milieu in het huidige omgevingsrecht' op JBA Congres

Dit congres staat weer in het teken van  actualiteiten in het omgevingsrecht. Diverse onderwerpen die in de gemeentelijke praktijk regelmatig aan de orde komen, zullen onder de loep worden genomen.

1st Austrian Value Summit met Dorine Cleton

1st Austrian Value Summit met Dorine Cleton

Over: ‘Value Engineering and mediation as an urban planning tool’

In discussie met o.a. Dorine Cleton over ‘Gemengde stad, nieuwe businesscase’

Menging van wonen, werken en bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen en binnenstedelijke gebieden, biedt nieuwe verdienkansen.

Congres GTL 2018: Lezing Dorine Cleton

22e Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland 2018

'De uitdaging van geluid in proactief ontwikkelen'

 

NSG dag 2018 met Dorine Cleton

Lezing: ‘Een juridisch akoestische kijk’

Cursus Milieucoördinator voor het Bedrijfsleven

Dorine Cleton zal met een college Ruimtelijke Ordening & Milieu een bijdrage leveren aan de cursus Milieucoördinator voor het Bedrijfsleven van het BMD.

 

Brainstormsessie Organische Gebiedsontwikkeling

De nieuwe tijd vraagt om organisch ontwikkelen. Organische gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door aan de voorkant niet te weten welke functies waar komen. Toch willen we een inrichting van het gebied met voldoende groen, voldoende water, ruimte voor bedrijvigheid en woonkwaliteit voor iedereen. In de ruimtelijke ordening zien we daarnaast toenemende aandacht voor cultuurhistorische waarde en landschappelijke invulling.

Actualiteitenlezing

Proactieve Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitnodiging voor deze lezing op 28 mei 2015

Studiemiddag: Geluid (g)een hinder bij ruimtelijke ontwikkeling

De wet- en regelgeving inzake geluidhinder is technisch van aard en de normering is voor de verschillende geluidsbronnen verschillend geregeld, terwijl er ook nog eens diverse mogelijkheden zijn om van die normen af te wijken. Het is dan ook niet eenvoudig om goed inzicht te krijgen in deze voor de bouw- en ruimtelijke ordeningspraktijk belangrijke materie.

Tijdens deze bijeenkomst komt de relevante wetgeving met bijbehorende jurisprudentie over geluidhinder ten gevolge van wegen, spoorwegen, bedrijven (al dan niet op industrieterreinen) en vliegvelden aan de orde, inclusief de doorwerking daarvan in bestemmingsplannen (waaronder het geluidverdelingsplan) en omgevingsvergunningen.

Naast de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder komen (onderdelen van) de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer (o.a. het (beoogde) nieuwe hoofdstuk 11), het Activiteitenbesluit en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening aan bod, terwijl ook de afwijkingsmogelijkheden uit de Interimwet stad-en-milieubenadering en de Crisis- en herstelwet niet zullen ontbreken.

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan Swung 1 en 2.

Daarbij wordt vooral ook accent gelegd op een proactieve benadering: van te voren denken over geluid in het kader van planvorming en ontwerp, voorkomt problemen bij besluiten en procedures. Uiteraard maakt ook de vraag welke vormen van rechtsbescherming er mogelijk zijn, onderdeel uit van het programma.

Studiemiddag Milieu en ruimtelijke ordening

Milieuaspecten (geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, etc.) maken niet alleen integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ordening maar krijgen in de rechtspraak ook inhoudelijk steeds meer een prominente rol.

Bovendien is in de huidige wetgeving op verschillende wijzen ruimte gezocht voor het vergroten van de mogelijkheden dat ondanks een (tijdelijke) overschrijding van toepasselijke milieunormen toch bepaalde, maatschappelijk wenselijke, ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Te denken valt aan onder meer het bestemmingsplan met bijzondere kenmerken op grond van de Crisis- en herstelwet (als opvolger van het Gebiedsontwikkelingsplan, het bestemmingsplan-plus genoemd), een programmatische aanpak, de systematiek van de Interimwet Stad en Milieu.

Tijdens deze studiemiddag krijgt u inzicht in de reikwijdte en toepassingsmogelijkheden van dergelijke regelingen, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete milieuaspecten en uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.